Algemene voorwaarden

Algemene online verkoopvoorwaarden - Natuurlijk Lekker
Artikel 1. Definities Om voor al onze klanten onze algemene voorwaarden overzichtelijk te houden, hebben wij deze beknopt en helder samengevat. Mocht je vragen hebben dan vragen we je om contact met ons op te nemen.
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Wij zijn Melkveebedrijf Van Veldhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 04082328, gevestigd aan Ten Have 21-23, 7983 KD Wapse.
Je kunt contact opnemen met Joanne van Veldhuizen, tel. 06-80046218, bereikbaar van 9:00 uur tot 17:00 uur van maandag t/m zaterdag. Of via e-mail: info@boerderijdeveldhof.nl
Artikel 3. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als je online iets bij ons koopt of hebt gekocht.
Artikel 4. Het aanbod Wij beschrijven voldoende gedetailleerd de producten en diensten die wij aanbieden. Ook vermelden wij de eventuele voorwaarden die van toepassing zijn. Zo proberen wij te voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Daarbij maken wij wel een voorbehoud voor prijswijzigingen en (zet)fouten. Voor acties geldt Op=Op. Verder bestaat de mogelijkheid dat aan bepaalde acties beperkingen worden gesteld ten aanzien van de hoeveelheid producten die kan worden afgenomen. Wij behouden ons het recht voor om tussentijds acties te wijzigen en/of een bestelling te weigeren. Actieartikelen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, niet voor handelsdoeleinden. Doorverkoop van onze producten is dan ook verboden.
Artikel 5. Jouw profiel Om online een bestelling bij ons te plaatsen, dien je je naam, je telefoonnummer een emailadres en indien nodig de adresgegevens door te geven. Je staat er zelf voor in dat de informatie die je ons verstrekt juist en volledig is. Melkveebedrijf Van Veldhuizen behoudt zich het recht voor om, bij zwaarwegende omstandigheden, jouw bestellingen tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer er diverse nep-bestellingen worden geplaatst of bestellingen niet worden afgehaald.
Artikel 6. De overeenkomst Wanneer je online een bestelling bij ons plaatst, dan zullen wij deze controleren en per e-mail bevestigen. In de bevestiging proberen wij je bestelling zo volledig mogelijk te beschrijven. Mocht je fouten in deze bevestiging ontdekken, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met Joanne van Veldhuizen, tel. 06-80046218. Het is daarnaast van belang dat je de bevestiging van je bestelling goed (digitaal) bewaart.
Artikel 7. Herroepingsrecht Indien je een product bij ons hebt gekocht waar je niet tevreden over bent, dan mag je dit binnen 3 dagen na ontvangst aan ons retourneren. Dit geldt niet voor producten die vallen onder artikel 11 van deze voorwaarden.
Artikel 8. Verplichtingen tijdens bedenktijd Tijdens de 3 dagen bedenktijd mag je het product niet uitpakken of gebruiken. Het is dus belangrijk dat het product in ´winkelstaat´ is als je het retourneert. Is dit niet het geval, dan kan het zijn dat je geen of minder, geld terugkrijgt.
Artikel 9. Retourneren bij herroeping. Bij herroeping breng je zelf het product terug naar Boerderijwinkel De Veldhof, Ten Have 21, 7983 KD Wapse.
Artikel 10. Verplichtingen Boerderijwinkel De Veldhof bij herroeping Je dient binnen 3 dagen na ontvangst aan te geven dat je een product wil retourneren. Uitgesloten producten voor herroeping zijn producten vermeldt onder artikel 11. Vervolgens betalen wij jou ter plekke terug als je het product terugbrengt. Het is ook mogelijk om een nieuw product te ontvangen, indien deze nog leverbaar is.
Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht Een aantal soorten producten kun je wegens veiligheids- en hygiënevoorschriften niet retourneren. Dit zijn bijvoorbeeld producten die:
- kunnen bederven en/of een beperkte houdbaarheid hebben; bijvoorbeeld zuivel;
- verzegeld zijn om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
-Diepgevroren rundvlees
Wel kan je bij het afhalen of bij de bezorging van je bestelling overleggen om te retourneren als je twijfelt over een bepaald product.
Artikel 12. De prijs De prijs van onze producten staan altijd inclusief BTW vermeld in onze winkel en op onze website. Voor sommige producten geldt een dagprijs of een prijs per gewichtseenheid. Bij dergelijke producten kan het voorkomen dat de uiteindelijke prijs van het gewogen/af te nemen product (iets) hoger of lager komt te liggen dan de prijs die wordt aangegeven op het moment dat je de bestelling doet. In dat geval wordt bij de levering de daadwerkelijke prijs in rekening gebracht. In alle gevallen is de prijs bij levering de uiteindelijke prijs. Indien je je bestelling thuis wil laten bezorgen dan vragen we u om voor een minimum bedrag te bestellen. Dit is aangegeven op de website.
Artikel 13. Conformiteit en garantie Wij vinden het belangrijk dat je een goed product ontvangt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je contact opnemen met Joanne van Veldhuizen.
Artikel 14. Levering en uitvoering De leveringstijd verschilt per bestelling en is afhankelijk van onder andere de voorraad. Op het moment dat jij producten in jouw winkelmandje plaatst, zie je een indicatie van het bezorg- of ophaalmoment. Melkveebedrijf Van Veldhuizen behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren in het geval dat een overmachtssituatie de levering verhindert, zoals bij extreme weersomstandigheden. Hiervoor zijn we niet aansprakelijk.
Artikel 15. Betaling De betaling vindt plaats bij ontvangst van je bestelling. Je hebt de verplichting om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de winkel te melden.
Artikel 16. Klachtenregeling Eventuele klachten over jouw bestelling en de afhandeling daarvan kun je schriftelijk indienen bij Joanne van Veldhuizen, info@boerderijdeveldhof.nl
Artikel 17. Leeftijdsgrens Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen bestellingen plaatsen via onze website. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan kan onze bezorger of medewerker de bestelling niet aan je meegeven dan wel bij je afleveren.

Algemene voorwaarden

Zorgboerderij De Veldhof

Versie 3.0 – 28-05-2021

 

Omdat we op de zorgboerderij elke dag met verschillende mensen aanwezig zijn, moeten we een aantal spelregels hanteren. Deze regels hebben enerzijds te maken met omgangsvormen, anderzijds met verplichtingen waar wij ons als zorgboerderij formeel aan moeten houden.

 

Definities

Deelnemer:                        De natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder, in dit geval                                         zorgboerderij  De Veldhof, en/of vertegenwoordiger van deze persoon.

Vertegenwoordiger:      De wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer of, indien er geen                                                    wettelijk vertegenwoordiger is, de natuurlijk persoon die door de deelnemer                                       gemachtigd is om in zijn plaats op te treden.

Zorgaanbieder:                De rechtspersoon die de zorg verleent.

 

 • 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de deelnemer en zorgboerderij De Veldhof gesloten overeenkomst met betrekking tot begeleiding op zorgboerderij De Veldhof;

1.2 Deze algemene voorwaarden treden niet op in de plaats van wettelijke regelingen.

 

 • 2 Bekendmaking algemene voorwaarden

2.1 De Veldhof overhandigt de algemene voorwaarden aan de deelnemer voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de zorgovereenkomst

2.2 Op verzoek van de deelnemer licht De Veldhof de algemene voorwaarden mondeling toe.

2.3 De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de boerderij.

 

 • 3 Duidelijke informatie
  • 1 Als De Veldhof de deelnemer informatie verschaft, doet De Veldhof dit op een voor de deelnemer geschikt niveau en zorgt De Veldhof dat de deelnemer de informatie heeft begrepen;
  • 2 Als het belang van de deelnemer dit vereist, verstrekt De Veldhof de betreffende informatie aan de vertegenwoordiger van de deelnemer;
  • 3 De Veldhof zorgt dat de deelnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

 

 

 • 4 Intake

Voorafgaand aan het tot stand komen van de zorgovereenkomst biedt De Veldhof de deelnemer schriftelijk informatie aan over tenminste de volgende punten:

– Folder zorgboerderij

– Algemene voorwaarden

– Procedure van intake tot exit

– Huisregels

– Klachtenregeling

– Privacyreglement

– Procedure omtrent agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen

– Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

– Werktuigvoorschriften

               

Deze worden aangeboden in een map en kunnen tijdens de intake besproken worden.

 

 • 5 Medicatiebeleid
  • 1 Als u medicatie gebruikt dan is het belangrijk dat dit goed wordt vermeld tijdens de intake. De deelnemer dient er voor te zorgen dat De Veldhof altijd in het bezit is van de meeste recente medicatielijst (maximaal 1 jaar oud), opgevraagd bij de apotheek. Dit is een verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf.
  • 2 De Veldhof is niet bevoegd om medicatie toe te dienen en te geven aan onze deelnemers. Indien het noodzakelijk is medicatie te gebruiken, kunnen wij een wekkerfunctie hebben of voorraad bewaren voor de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het innemen van de medicatie. Deze afspraak dient opgenomen te zijn in de zorgovereenkomst.

 

 • 6 Totstandkoming van de zorgovereenkomst en ondertekenen protocollen en reglementen
  • 1 De zorgverlening start als de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de zorgovereenkomst en de deelnemersovereenkomst zijn ondertekend; 
  • 2 Met het tekenen van de deelnemersovereenkomst verklaard de deelnemer de volgende protocollen en reglementen op schrift te hebben ontvangen en te hebben begrepen:

– Algemene voorwaarden

– Procedure van intake tot exit

– Klachtenregeling

– Privacyregelement

– Procedure omtrent agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen

– Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

– Werktuigvoorschriften

 

 • 7 Totstandkoming en doel van het zorgplan
  • 1 De Veldhof stelt in samenspraak met de deelnemer een zorgplan op;
  • 2 De Veldhof en de deelnemer ondertekenen het zorgplan;
  • 3 Het ondertekende zorgplan blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de deelnemer;
  • 4 Het zorgplan heeft tot doel de deelnemer zinvol te ondersteunen in de dagelijkse activiteiten waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de mogelijkheden van de deelnemer;
  • 5 Het zorgplan beschrijft met welk doel de deelnemer werkt, en wat de ontwikkelingen van de deelnemer zijn;
  • 6 Het zorgplan wordt 2x per jaar in samenspraak met de deelnemer geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De deelnemer heeft de ruimte om wensen en doelen te bespreken. Er wordt een verslag gemaakt van de evaluatie en dit wordt toegevoegd aan het online dossier.

 

 • 8 Deelnemersdossier
  • 1 De Veldhof beheert het dossier Zilliz met hierin de noodzakelijke deelnemers administratie.
  • 2 Het deelnemersdossier bevat in ieder geval de volgende stukken:

Intakeformulier

Zorgovereenkomst (getekend)

Zorgplan (ondertekend en niet ouder dan 1 jaar)

Dag/weekrapportages

Evaluaties

Allergielijst

Contactgegevens en afspraken met samenwerkende zorgaanbieders

Deelnemersovereenkomst (getekend)

 • 9 Vervoer
  • 1 Een ieder is verantwoordelijk voor eigen vervoer, anders in overleg.

 

 • 10 Afmelding
  • 1 De dagen zijn voor u gereserveerd. Mocht u onverwachts verhinderd of ziek zijn, meldt dit dan zo spoedig mogelijk. De Veldhof behoudt het recht om afmeldingen binnen 48 uur door te berekenen;
  • 2 De gereserveerde dagen worden in geval van verhindering of ziekte maximaal twee weken doorberekend. Indien een deelnemer voor langere tijd afwezig is, wordt er samen gekeken naar een oplossing voor de gereserveerde dagen;
  • 3 Indien de deelnemer eerder dan de afgesproken tijd de zorgboerderij verlaat, wordt de resterende dag/dagdeel gefactureerd.

 

 • 11 Privacy, AVG wet

We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor u samen:

– We zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken

– Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden

– U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken;

– Uw persoonlijke gegevens zijn bij De Veldhof goed beschermd. In het privacy regelement vindt u de volledige beschrijving omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

 • 12 Kwaliteit en veiligheid
  • 1 De Veldhof is aangesloten bij vereniging Boer En Zorg In Noord Nederland (Bezinn). Daarnaast is De Veldhof aangesloten bij de landelijke Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Deze landelijke organisatie controleert en waarborgt het kwaliteitssysteem ‘kwaliteit laat je zien’.
  • 2 In geval van nood heeft de zorgboerderij een calamiteitenplan. Er is ten allen tijde iemand aanwezig met een BHV diploma. Bij noodgevallen zoals brand, moeten alle deelnemers en begeleiders zich buiten verzamelen op het grasveld bij ons naambord.
  • 3 De afspraken rondom ontruiming bij calamiteiten worden 1x per jaar doorgenomen en geoefend met de deelnemers;
  • 4 De huisregels worden tenminste 1x per jaar doorgenomen met de deelnemers;
  • 5 De Veldhof is aangesloten bij de klachtenregeling van de FLZ. Zie voor verdere informatie de klachtenregeling;
  • 6 Veiligheidsbeleid betekent bij de zorgboerderij:

– Ervoor zorg dragen dat de medewerkers nooit worden blootgesteld aan onverantwoorde risico’s op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu;

– Het treffen van alle maatregelen om de risico’s op het voordoen van persoonlijke ongelukken, materiële schade en milieuschade te beperken;

– Bij het beleid en procedures zal ten allen tijde aan de geldige vereisten van de Nederlandse Wetgeving (met in het bijzonder Wet Miliebeheer, Arbowet) en andere voor de onderneming van toepassing zijnde vereisten voldaan worden zoals het realiseren van een RI&E.

 

 • 13 Zorg voor persoonlijke eigendommen
  • 1 De Veldhof zorgt ervoor dat degenen die onder haar verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de begeleiding van de deelnemer, zorgvuldig omgaan met diens eigendommen;
  • 2 De medewerkers en de zorgboerderij zijn niet aansprakelijk voor verlies, bevuiling, beschadiging of ongeschikt voor gebruik raken van uw eigendommen;
  • 3 Persoonlijke eigendommen worden in principe niet door de begeleiding in bewaring genomen.
  • 4 Bewoners dienen waardevolle spullen op hun kamer te bewaren.

 

 • 14 Verplichtingen deelnemer
  • 1 De deelnemer legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de zorgovereenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van De Veldhof met een wettelijk, erkend legitimatiebewijs;
  • 2 De deelnemer is verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn eigen risico’s. De deelnemer is WA verzekerd en heeft een ziektekostenverzekering;
  • 3 De deelnemer/wettelijk vertegenwoordiger geeft bij intake juiste en volledige informatie;
  • 4 De deelnemer is verplicht wijzigingen in gegevens door te geven aan De Veldhof;
  • 5 De deelnemer houdt zich aan de huisregels.

 

 • 15 Betaling
  • 1 De deelnemer is De Veldhof de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen begeleiding voor zover deze niet op grond van een WMO of WLZ indicatie worden betaald;
  • 2 De Veldhof stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de deelnemer de gelegenheid om binnen 14 dagen alsnog te betalen;
  • 3 Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is De Veldhof gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

 • 16 Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt:

– Door overlijden van de deelnemer;

– Na eenzijdige schriftelijk opzegging van de overeenkomst door de deelnemer of De Veldhof met inachtneming van artikel 16;

– Van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

– Bij agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen kan de overeenkomst                beëindigd worden, zie de procedure.

 

 • 17 Opzegging algemeen
  • 1 De deelnemer kan de overeenkomst ten allen tijde opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, met ingang vanaf de eerstvolgende kalendermaand;
  • 2 Opzegging dient schriftelijk gedaan te worden;
  • 3 De Veldhof kan de overeenkomst opzeggen als de zorgvraag niet aansluit bij de begeleiding die De Veldhof kan bieden, waardoor de deelnemer benadeeld wordt;
  • 4 De Veldhof spant zich in om een passend alternatief voor de deelnemer te vinden.

 


Contact

Ten Have 21
7983 KD Wapse   

+31 (0)6 80046218
info@boerderijdeveldhof.nl

Copyright © 2021 Boerderij de Veldhof | Alle rechten voorbehouden |